Kamu çalışanına mobbing mücadelesinin önünü açan gelişmeler

Kamu çalışanına mobbing mücadelesinin önünü açan gelişmeler

Şimdiye kadar mobbing, iş hukukuna tabi işyerlerinde karşılaşılabilecek bir olgu olarak, sadece özel sektör çalışanlarının maoobingin mağduru olması nedeniyle manevi tazminat davalarına konu olmaktaydı. Kamu çalışanlarının aynı tanıma uyan eylemlerin mağduru olması çokça karşılaşılan bir durum olmasına rağmen bu konudaki girişim ve cesaret eksikliği, mağdurları susmaya sevk ediyordu. Ama hukuk hayatımızdaki gelişmeler mobbingin artık bir iş hukuku olgusu değil çalışma hayatının her alanında karşılaşılabilecek bir olgu olarak kabul edilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Devamını oku hakkındaKamu çalışanına mobbing mücadelesinin önünü açan gelişmeler

Son arama kelimeleri:

 • https://www samildemir av tr/avukat/mobbing/
AİHM: Mahkeme kararları, karar ilam harcı alınmadan davacıya verilir

AİHM: Mahkeme kararları, karar ilam harcı alınmadan davacıya verilir

Harçlar Kanunu ‘nun 28/a bendeki düzenleme gereğince “Karar ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez” kuralı uygulamada birçok sorunlara ve hak kayıplarına yol açmaktadır. Bir davada haklı görülen taraf, aslında yükümlüsü olmadığı halde bakiye karar ve ilam harcını ödemek ve ödediği tutarı da yargılama giderleri içerisinde davalıdan tahsil etmek zorunda bırakılmaktadır. Böylece maliye davalıdan olan harç […]

Mobbing Olgusunun Hukuki Değerlendirmesi

Mobbing Olgusunun Hukuki Değerlendirmesi

mobbingMobbing gelişmiş sosyal devletlerin gündeminde uzun yıllardır bulunan bir kavramdır. Mobbing kavramı hakkında konuşulmaya başlaması tamamen bir farkındalık meselesidir. Çalışanların iş sağlığına ve iş güvencesine, sosyal haklarına ilişkin ciddi sorunlarının tam manasıyla düzenlenmediği ya da düzenleme olmasına rağmen uygulamada sorunların yaşandığı ülkelerde mobbing olgusu, hakkında burun kıvrılan lüks bir kavram gibidir. Çünkü mobbing sorunundan önce halledilmesi gereken, birçoğu da mobbing kaynağı olan daha pek çok problem vardır. İş yaşamı ve buna ilişkin hakların sağlandığı ülkelerde gelişen bilinç ve farkındalıkla birlikte mobbing kavramı da yavaş yavaş çalışma hayatının gündemine gelmektedir. Daha huzurlu, barışçıl ve verimli bir çalışma ortamı özlemi kişilerde buna en büyük tehdit olan mobbing ile ilgilenme ve yaşanan bazı olguların bu kavram altında toplanması ve ifade edilmesi sonucunu doğurmuştur.Mevzuatımızda mobbing ile ilgili açık düzenleme olmadığından bahsedilebilir. Ancak böyle bir kabul tamamen mobbing konusundaki farkındalıkla ilgilidir. Çünkü sadece Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bile birçok maddede sayılan hallerin ihlal edilmemesi mobbing olgusunun hiç yaşanmamasını sağlayabilirdi.

Türk Anayasasının aşağıdaki maddeleri bu açıdan dikkat edilmesi gereken iç hukuk düzenlemesidir:

 • Her Türk vatandaşı bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereğince yararlanma, milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme, maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştir­me hak ve yetkisine doğuştan sahiptir (Anayasa Başlangıç)
 • Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir (AY. m. 12/I).
 • Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir (AY. m. 17 /I).
 • Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşma­yan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz (AY. m. 17IIII).
 • Herkes, vicdan dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir (AY. m.24/I).
 • Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suç­lanamaz (AY. m. 241IlI).
 • Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir (AY m. 25/I).
 • Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıkla­maya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz (AY m. 251II).
 • Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir (AY m. 48/II).
 • Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir (AY m. 491I).
 • Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştir­mek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, iş sizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır (AY m. 49/1I).
 • Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz (AY m. 501I).
 • Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi” yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar (AY m. 50/1I

Mobbing olgusunun kapsamına giren fiil ve davranış ve hallerin kapsamındaki genişlik ve ihlal ettiği hak sayısında çokluk Anayasamızın yukarıdaki maddelerinin ihlali sonucunu doğurmaktadır. Sadece Anayasamızın yukarıdaki maddelerinin incelenmesinden anlaşılacağı gibi mobbing yalnızca bir iş hukuku problemi olmayıp sosyal hayatın birçok alanında olumsuz etkileri görülebilecek birçok hakkı birden ihlal eden bir olgudur.

Devamını oku hakkındaMobbing Olgusunun Hukuki Değerlendirmesi

Türk Hukukunda Ötanazi

Türk Hukukunda Ötanazi

Ötanazi ‘nin kelime anlamı “güzel ölüm”dür. Bu kavrama üç tıbbi müdahale girer: Aktif ötanazi Hekim destekli intihar Pasif ötanazi Yaşama hakkı vazgeçilemez, devredilemez ve insanın kendisinden bile korunması gereken bir kişilik hakkıdır. Yaşama hakkı söz konusu olduğunda MK. 24/2 de düzenlenen hukuka uygunluk sebepleri geçerli değildir. Aktif ötanazi: Bir doktorun ölüm sonucu doğuracak bir eylem […]