S.S.S.

– SIKÇA SORULAN SORULAR –
sikca-sorulan-sorular

1- Bir Avukata neden  gereksinim duyulur? Adliyede işimi kendim takip edebilir miyim?

Ülkemizde davaların avukatla takibi zorunlu değildir. Buna karşın, Avukatlık  Kanunu gereğince adliyelerde vekaletle ancak avukatlar işlem yürütebilirler. Avukatlar dışında hiçbir meslek veya  kişinin, hukuki danışmanlık yapmak, dava ve adliyeye ilişkin evrakları düzenleme yetkisi yoktur. Ancak kişiler davalarını bizzat açarak yürütebilirler. Türkiye’de davaların avukat olmaksızın takibi kolay değildir.

Maddi durumunuz elverişli değilse, bulunduğunuz il Barosuna başvurarak “Adli Yardım” mekanizması aracılığıyla ücretsiz avukat edinebilirsiniz. Yine  Ceza Muhakemesi Kanun u’nun 150. maddesi uyarınca bazı durumlarda devlet tarafından “zorunlu avukat” ataması yapılabilir. Türk yargılama sisteminin karmaşıklığı nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, hata yapılması olasılığı çok yüksektir.

2- Sorularıma e-posta yoluyla cevap alabilir miyim?

Sorularınız için samil[at]samildemir.av.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Sözleşmeli müvekkillerimiz dışındaki kişi ve kurumlar tarafından sorulacak sorular için ücret talep edilecektir. Ücretli danışmanlık yapıyor, bu yöndeki soru ve istekleri cevaplandırıyoruz.

3- Davalar Uzun Sürer mi?

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2007 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 2007 yılında bir dava ortalama olarak; Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde, İş Mahkemesinde 441 günde, Aile Mahkemesinde 157 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde karara bağlanmıştır. Bu süreler dikkate alındığında, yargıdaki işlerin avukat aracılığıyla takibinde ayrıca yarar vardır.

4- Şikayet ve dilekçe hakkı nedir, şikayet dilekçesi nerelere verilir?

Şikâyet ve dilekçe hakkı, vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkını ifade eder. Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. 3071 sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” un 7. maddesine göre vatandaşların, kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmesi gerekmektedir.

Ceza hukuku ile ilgili şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluğa (polis veya jandarmaya) yapılır. Dilekçe verilmesi şart değildir. Ancak yazılı başvuru yapmakta fayda vardır. Bir suç mağduru iseniz Cumhuriyet Savcısına yapacağınız şikâyet üzerine Savcı gerekli araştırmayı yapacak ve gerek görürse kamu davası açabilecektir. Şikâyet, mağdur veya suçtan zarar gören kişilere tanınmış bir hak iken, ihbar herkes tarafından yapılabilir. Şikâyetçi davaya katılma hakkına sahiptir, ihbar edenin böyle bir hakkı yoktur.

5- Vekaletname nasıl çıkartılır, Vekalet verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Bir avukata vekaletname verecekler,  nüfus cüzdanı  pasaport yada sürücü belgesiyle  bizzat bir notere giderek, işinin niteliğine uygun vekaletname düzenlettirebilirler. Yurt dışında bulunanlar konsolosluklarda vekaletname düzenletebilirler. Vekaletname düzenlenebilmesi için, ilgili avukata ait bilgilerin notere verilmesi gerekmektedir.

Genel vekaletname çıkartılırken, vekaletnamede, “Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, davayı ıslah, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin bulunması/bulunmaması gerektiği yönündeki talebinizi notere bildirmelisiniz. Bu yetkilerin bulunması avukatınızın işlerini kolaylaştıracaktır. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin notere ibrazı gerekmektedir. Bir kişi, aynı vekaletname ile hem şirketi temsilen, hem kendisi için vekalet verebilir. Aynı şekilde birden çok kişiler de bir vekaletname ile aynı avukata vekalet verebilirler. Böylece, daha az vekalet harcı ödenmiş olur. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını notere bildirmeleri zorunludur.

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re’sen tanzimi öngörülen işlemlerin “düzenleme” şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de bizzat notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

6- Dava açılırken ödenmesi gereken masraflar nelerdir?

Bir dava açılırken harçlar, basılı evrak ve tebligat giderleri ödenir. Davalar, türüne göre maktu ya da nispi harca tabidir. Dava konusu parayla ölçülemeyen talepler içeren davalarda maktu harç, konusu para veya para ile ölçülen değer ifade eden davalarda ise nispi harç ödenir. Harç miktarları yasayla belirlenmiştir. Her yıl yenilenmekte ve değişmektedir. Ayrıca mahkemesine göre de peşin harç alınmaktadır. Dava açılırken ödenen maktu harçlar çok yüksek değildir. Nispi harç ise dava değerinin binde 54 ü oranındadır. Bu miktarın ¼ ü dava açılırken, kalan ¾ ü ise dava sonuçlandığında mahkeme veznesine ödenir.

7- Ne kadar avukatlık ücreti ödemem gerekir?

Davanızı veya işinizi avukat aracılığıyla yürütmek için, o avukatla bir ücret sözleşmesi yapmanız önerilir. Avukatlık ücretleri resmi tarifelerle düzenlenmiş olup, bu tarifelerde düzenlenen tutarlardan aşağı ücretle veya ücretsiz iş yapılamaz.

Avukatlık ücreti,  iki türdür;

Birisi, taraflar arasında (avukat ve müvekkil arasında) serbestçe düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tür sözleşmelerle belirlenen ücrette de Yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Serbest şekilde düzenlenen ücret sözleşmesiyle belirlenecek ücret, Asgari Ücret Tarifesinden az, dava değerinin %25 den çok olamaz.

İkincisi ise, Asgari Ücret Tarifesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tarife, her yıl, Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanır ve Adalet Bakanlığının onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Taraflar arasında bir ücret sözleşmesi bulunmuyor ise avukat bu sözleşmeye göre ücret talep edebilir. Mahkemeler ve icra müdürlükleri vekalet ücretine hükmederlerken bu tarifeyi dikkate alırlar. Avukatlık Yasası 164. Maddesine göre, dava sonunda, mahkeme kararında, Asgari Ücret Tarifesine göre karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.

Ayrıca, hemen her baro tarafından, tavsiye niteliğinde olmak üzere bir ücret tarifesi hazırlanarak üyesi avukatlara duyurulmaktadır. Avukatlık Büromuz, Ankara Barosu tarafından belirlenen ücret tarifesini dikkate almaktadır.

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/sikca-sorulan-sorular/#:~:text=Bir kişi, aynı vekaletname ile vergi numaralarını notere bildirmeleri zorunludur
  • https://www samildemir av tr/sikca-sorulan-sorular/
  • https://www samildemir av tr/sikca-sorulan-sorular/#:~:text=Bir kişi, aynı vekaletname ile az vekalet harcı ödenmiş olur
  • https://www samildemir av tr/sikca-sorulan-sorular/#:~:text=Bir kişi, aynı vekaletname ile ile aynı avukata vekalet verebilirler
  • https://www samildemir av tr/sikca-sorulan-sorular/#:~:text=Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza ile aynı avukata vekalet verebilirler