Avukatların internetteki varlığında serbestleşme

Bilindiği gibi avukatlar Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9. maddesi ile getirilen sınırlama ile yalnızca [av.tr] uzantılı web sitesi sahibi olabiliyor ve yine sadece kayıtlı olunan baro ile Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanan veya sahip oldukları [av.tr] uzantılı e-posta adresini kullanabiliyorlardı. Bu durumun avukatların ifade hürriyetini kısıtladığı, mesleki çalışmalarını yayınlamalarını engellediği gibi avukatlar yönetiminde kaliteli ve meşru hukuk sitelerinin yayınlanmasına engel olduğunu çok defa ifade etmiştik.

İşte bugün itibariyle (RG. 27695, 07.09.2010) Türkiye Barolar Birliği tarafından Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle  sessiz bir şekilde avukatların [av.tr] uzantılı internet sitesi ve e-posta kullanması zorunluluğu ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Artık avukatlar geçmiştekinin aksine diledikleri uzantıdaki (com, net, org, info, biz, eu, vs.) alan adlarını kullanarak internet sitesi kurabilecek, bu adreslere bağlı veya diledikleri ücretsiz (gmail, hotmail, mynet) bir e-posta hizmetinden yararlanabilecekler. Getirilen düzenleme, örneği başka bir ülkede olmayan [av.tr] alan adı uygulamasından vazgeçilmesi açısından önemlidir ve sevindiricidir. Ancak bu durumda uzantılar ile birlikte alan adının tescili tamamen avukatların taktirine bırakılmış gibi görünmektedir. Örneğin bir avukat: “www.bosanmaavukati.com” alan adını tescil edebilecek veya yönetmeliğe göre uygun olmayan “www.prestijhukuk.com” alan adı ile faaliyet gösterebilecek gibi algılanabilir. Ama Yönetmeliğin diğer hükümleri avukatlık bürolarının kullanabilecekleri isimleri düzenlemekte olup, mevzuatımız iş temin etmek için  meslektaşlar arasında haksız rekabeti yasakladığına göre bahsedilen iki örneğe benzer alan adlarının kullanılması mümkün olamayacaktır. Bu konuda boşluk olduğunu ileri süren görüşlerin aksine ortada uygulama açısından bir boşluk bulunmamaktadır. Bize göre avukatlar ad ve soyadları ile avukatlık bürosu ve ortaklıkları da ortaklığı oluşturanların soyadlarından oluşan alan adlarını tescil ettirebilir ve kullanabilirler (Örneğin: www.ahmetcakmak.com, www.idilcaliskan.net, www.kose-demir.com, www.demiravukatlikburosu.com).

Düzenlemeden önce av.tr dışında alan adı kullanmış olmaları nedeniyle disiplin cezası almış olan veya bu fiil nedeniyle hakkında soruşturma yapılan avukatların durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerekecektir. Buna göre web sitesinde iş elde etmek için herhangi bir girişimi olmadığı halde sadece av.tr dışında bir alan adı kullandığı için cezalandırılan avukatlara verilen cezaların lehe hüküm nedeniyle ortadan kaldırılması, süren soruşturmalarda ise “ceza tayinine yer olmadığına” karar verilmesi gerekecektir.

Halihazırda büro adı olarak kullanılması yasaklanmış olan, avukatlardan biri veya bir kaçının adı ya da soyadı olmayan, marka benzeri isimlerin ve “X Hukuk Bürosu” şeklindeki ibarelerin, alan adı olarak tescili ve kullanılmasının evleviyetle mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Yönetmelikte hangi kriterlere göre alan adı tescil edilebileceği ve kullanılabileceğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum uygulamada bazı tereddütlere yol açabileceğinden durumu açıklığa kavuşturacak ek bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yönetmelik bu haliyle, baro ve TBB disiplin kurullarına,  iş temin etmeye yönelik ve meslektaşlar arasında haksız rekabet oluşturabilecek alan adlarının belirlenmesinde eskiye oranla daha geniş taktir hakkı tanımıştır.

Yapılan değişiklik getirdiği sınırlı serbestleşmeye rağmen  Yönetmeliğin amacını ve ruhunu korumuştur. Avukatlar, hala geçerli olan hükümler gereğince,  internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı davranmamak, internet sitelerinde gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak suretiyle yayın yapmakla yükümlüdürler.Yine avukatlar, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptirler.

Yönetmeliğin önceki halinde, “adı, soyadı varsa akademik unvanı, avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi” gibi bilgileri sitelerinde duyurabilecek olan avukatlar; değişiklikle birlikte, aday oldukları görevlerle ilgili olarak baro ve Türkiye Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme hakkına sahip oldular. Geçmişte avukatların gerek mesleki gerek yerel ve genel seçimlerde olan adaylıkları nedeniyle hazırlattıkları internet siteleri ve basılı materyal nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açılması söz konusuydu. Değişiklikle birlikte avukatlar, baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri, seçim tarihinden azami iki ay önce başlayıp, seçimi izleyen on gün içinde sona erdirmek kaydı ile yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları veya internet yoluyla duyurabilecekler. Bu duyurular amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olabilecek. Düzenlemenin bu halinden avukatların mesleki görevler dışındaki yerel ve genel seçim adaylıklarında kendilerini tanıtırken “avukat” unvanını kullanmalarına izin verildiği anlaşılmaktadır.

Yapılan değişiklikle artık barolar, Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin ihlali nedeniyle gerek şikayet,  ihbar ile gerekse  re’sen soruşturma açamayacak. Buna göre ihlal halinde, barolar ilgiliye bir uyarı yazısı gönderecektir. Uyarı yazısında söz konusu aykırılığın on beş gün içerisinde giderilmesi istenecek, aksi takdirde baro tarafından re’sen soruşturma açılacağı bildirilecektir. Avukat, uyarı yazısının tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde aykırılığı gidermek zorundadır. Verilen sürede aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından re’sen soruşturma başlatılacaktır. Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyen avukatlara yeniden uyarı yazısı gönderilmeyecek, derhal ve re’sen disiplin soruşturması açılacaktır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle meslek kurallarında düzenlenen büro dışında iş kabul etme yasağı, bu kez Yönetmelikle düzenleme bulmuştur. Buna göre avukatlar, müvekkillerini ancak bürolarında kabul edebilirler. İş sahibinin büroda kabul edilmesinin mümkün olmaması halinde, görüşme yapılacak yerin bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olmasına özen gösterilecektir. Kimi görüş sahiplerine göre avukatın internet sitesi aracılığıyla iş kabulü ile Yönetmelikle getirilen büroda iş kabul zorunluluğu çelişmektedir. Bize göre avukatların işi büroda kabul etme zorunluluğu mutlak değildir. Yönetmelik büroda kabulün mümkün olmaması halinde görüşmenin amaca ve mesleğin saygınlığına yaraşır olmasını yeterli görmektedir. Yönetmelik avukatlara internet sitesi açma olanağı verdiğine göre, mevzuatımıza uygun oluşturulmuş bir internet sitesi aracığı ile elektronik ortamda iş kabul etmek, bizce Yönetmeliğin kabul ettiği istisna kapsamında değerlendirilebilecektir. Yönetmelik, avukatlık bürolarının, avukatlık hizmetinin bağımsızlık niteliğine aykırı olacak şekilde  avukatlık hizmetinin icrası dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilmesini yasaklanmıştır. Bu durumda avukatlar, bürolarını,  dernek, şirket, sendika ve muhasebeci gibi gerçek ve tüzel kişilerle paylaşamayacaklardır.

Yönetmelik değişikliği ile fiziki imkansızlıklar nedeniyle asılmasında ve boyutunda zorluklar yaşanan tabelaların asılabileceği yerlere açıklık getirilmiş ancak, tabelaya yazılabilecek hususlarda ebata ve renge ilişkin olarak, avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı ifadelerinin kullanılması zorunluluğunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Aynı şekilde avukatların yoğun olarak çalıştıkları iş alanını ifade etmelerini yasaklayan hüküm korunmuş, getirilen serbestleşmeye karşın bize göre bu husus eksik bırakılmıştır. Dünyada ve özellikle Avrupa’da yaşanan değişime rağmen Reklam Yasağı Yönetmeliği ile “avukatların reklam yapamaması” yönündeki tercih devam ettirilmiştir. Böylece avukatlar,  iş sağlama amacına yönelik ifadeler ve girişimlerden, Yönetmeliğin ifadesi ile haksız rekabetten yasaklı olmaya devam etmektedirler. Bu durum reklam yasağının çerçevesini belirleyen Avukatlık Kanunu m. 55 hükmü yürürlükte olduğu sürece Yönetmelikle düzenlenemeyeceğinden, avukatların yeni avukatlık yasası talepleri ile birlikte değerlendirilmesi gereken hususlardandır.

RG. 27695, 07.09.2010 ile değişik Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği

Son arama kelimeleri:

  • https://www samildemir av tr/avukat/reklam-yasagi-yonetmeligi/

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

“Avukatların internetteki varlığında serbestleşme” hakkında 2 yorum var

  1. amerika’da oldugu gibi avukatların kendilerine ait web siteleri olmalı, kazandığı davalar, kaybettiği davalar, uzman oldugu konular belirtilmeli, böylelikle bizlerde tanıdık avukat var mı? diye sağda solda araştırma yapmak yerine yazarız google a buluruz avukatımızı.

  2. Yazınız için teşekkürler Üstad. Bizler için oldukça faydalı bir yazı olmuş. Avukatlık meslek kurallarının geneli teknolojinin gelişimi ile birlikte ne yazık ki çağın gerisinde kalmış durumda. Ancak sizlerin ve bizlerin gerçekleştirecek olduğu çalışmalar sonucunda bir ilerleme katedeceğiz kanaatindeyim.
    Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir