Mobbing Olgusunun Hukuki Değerlendirmesi

Mobbing Olgusunun Hukuki Değerlendirmesi

mobbingMobbing gelişmiş sosyal devletlerin gündeminde uzun yıllardır bulunan bir kavramdır. Mobbing kavramı hakkında konuşulmaya başlaması tamamen bir farkındalık meselesidir. Çalışanların iş sağlığına ve iş güvencesine, sosyal haklarına ilişkin ciddi sorunlarının tam manasıyla düzenlenmediği ya da düzenleme olmasına rağmen uygulamada sorunların yaşandığı ülkelerde mobbing olgusu, hakkında burun kıvrılan lüks bir kavram gibidir. Çünkü mobbing sorunundan önce halledilmesi gereken, birçoğu da mobbing kaynağı olan daha pek çok problem vardır. İş yaşamı ve buna ilişkin hakların sağlandığı ülkelerde gelişen bilinç ve farkındalıkla birlikte mobbing kavramı da yavaş yavaş çalışma hayatının gündemine gelmektedir. Daha huzurlu, barışçıl ve verimli bir çalışma ortamı özlemi kişilerde buna en büyük tehdit olan mobbing ile ilgilenme ve yaşanan bazı olguların bu kavram altında toplanması ve ifade edilmesi sonucunu doğurmuştur.Mevzuatımızda mobbing ile ilgili açık düzenleme olmadığından bahsedilebilir. Ancak böyle bir kabul tamamen mobbing konusundaki farkındalıkla ilgilidir. Çünkü sadece Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında bile birçok maddede sayılan hallerin ihlal edilmemesi mobbing olgusunun hiç yaşanmamasını sağlayabilirdi.

Türk Anayasasının aşağıdaki maddeleri bu açıdan dikkat edilmesi gereken iç hukuk düzenlemesidir:

 • Her Türk vatandaşı bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereğince yararlanma, milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme, maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştir­me hak ve yetkisine doğuştan sahiptir (Anayasa Başlangıç)
 • Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir (AY. m. 12/I).
 • Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir (AY. m. 17 /I).
 • Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşma­yan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz (AY. m. 17IIII).
 • Herkes, vicdan dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir (AY. m.24/I).
 • Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suç­lanamaz (AY. m. 241IlI).
 • Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir (AY m. 25/I).
 • Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıkla­maya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz (AY m. 251II).
 • Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir (AY m. 48/II).
 • Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir (AY m. 491I).
 • Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştir­mek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, iş sizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır (AY m. 49/1I).
 • Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz (AY m. 501I).
 • Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi” yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar (AY m. 50/1I

Mobbing olgusunun kapsamına giren fiil ve davranış ve hallerin kapsamındaki genişlik ve ihlal ettiği hak sayısında çokluk Anayasamızın yukarıdaki maddelerinin ihlali sonucunu doğurmaktadır. Sadece Anayasamızın yukarıdaki maddelerinin incelenmesinden anlaşılacağı gibi mobbing yalnızca bir iş hukuku problemi olmayıp sosyal hayatın birçok alanında olumsuz etkileri görülebilecek birçok hakkı birden ihlal eden bir olgudur.

Devamını oku hakkındaMobbing Olgusunun Hukuki Değerlendirmesi

Karşılıksız yararlanma suçu ve avukatlık hizmeti

Karşılıksız yararlanma suçu ve avukatlık hizmeti

Türk Ceza Kanunu’nun 163. maddesi “karşılıksız yararlanma” suçunu düzenliyor. Bu maddeye göre, otomatlar aracılığı ile sunulan ve bedeli ödendiği taktirde yararlanılabilen bir hizmetten ödeme yapmadan yararlanan  kişilerin cezalandırılması söz  konusu. Ceza Kanununun bu maddesini okumanın çoğu avukat meslektaşıma bir çağrışım yaptıracağından eminim.  Ama malesef maddenin kapsamı; otomatlar, telefon hatları, elektromanyetik dalgalarla yapılan şifreli ve şifresi […]

Avukatlık mesleğinin geleceği?

Avukatlık mesleğinin geleceği?

Hukuk dilindeki sadeleşme ve internet sonun başlangıcıydı Her şey hukuk kurallarına erişilebilirliğin kolaylaşması ile başladı. Vatandaşın kanunlara erişebilirliğini internet öncesi ve internet sonrası dönem olarak keskin bir şekilde ayırabiliriz. Gelişen arama motorları sayesinde artık kanunlara internetten ulaşmak kolaylaştı ve bir konuda bilgi edinmek için o kanunun adını ve sayısı bilmenin gerekliliği kalmadı. Böylece ilgili kanunu, […]

Avukatlar vergilerini ödüyorlar

Avukatlar vergilerini ödüyorlar

Geçmiş yıllarda yapılan vergi kayıp kaçağında önde gelen meslekler sıralamasında avukatların da adı  geçerdi. Bu tablo tam tersine döndü ama hala gerçeği yansıtmıyor. Gelir idaremizin vergi denetimindeki başarısı gün geçtikçe artmasına rağmen, denetimin kolaycı yöntemler üzerine kurulduğunu söylemek yanlış olmaz. Vergi daireleri çalışma şartları en kolay denetlenebilecek avukatlar ve mali müşavirler üzerinde yoğun bir baskı […]