Alkollü araç kullanımı sonucu oluşan kazada sigorta ödemesi

Gerek sigorta poliçelerinde, gerekse yerleşik Yargıtay içtihatlarında “doğrudan doğruya” alkollü araç kullanımı sonucunda meydana gelen trafik kazaları nedeniyle oluşan zararın teminat dışı kalması kabul görmüş bir uygulamadır. Bu durumda sigortadan hasar bedeli talebinden bulunan araç sahiplerinin davaları büyük ölçüde reddedilmektedir.

Bana göre bu durum gözetilmeden ve müvekkile gerekli uyarıda bulunmadan alacak davası açılması bir avukatın kaçınması gereken durumlardandır. Bu durumun yaygın bilinirliğine rağmen halen vekil aracılığıyla sıklıkla sigorta şirketlerine dava açıldığı ve büyük ölçüde de bu davaların reddedildiği gözlemlenmektedir. Böyle bir taleple gelen müvekkile durum anlatılarak dava açılmasından kaçınılması en akıllıca davranış olacaktır. Müvekkilin ısrarı halinde de muhtemel neticenin kendisine açıklandığına dair “görüşme tutanağı” düzenlenmesi ileride çıkabilecek mesleki mesuliyeti ortadan kaldıracaktır. Konuyu kısaca anlatan yeni tarihli bir Yargıtay kararına göre:

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi

Esas: 2007/704
Karar: 2008/2978
Karar Tarihi: 11.03.2008

ÖZET: Kazanın sürücünün münhasıran alkollü olması nedeniyle meydana geldiği ve bunun teminat harici olduğundan davanın reddi gerekir.

(818 S. K. m. 101)

Dava: Taraflar arasında görülen davada A. 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 28.09.2006 tarih ve 2004/373-2006/374 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İhsan Akgül tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkiline ait aracın davalıya kasko sigorta sözleşmesi ile sigortalı iken tek taraflı kaza sonucu aracın hasarlandığını, talep edilmesine rağmen davalının hasar bedelini ödemediğini ileri sürerek, 11.750 YTL’nin temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, hasarın sürücünün alkollü olması nedeniyle meydana geldiğini, bunun da teminat dışı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, kazanın sürücünün münhasıran alkollü olması nedeniyle meydana geldiği ve bunun teminat harici olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.80 YTL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11.03.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Sinerji İçtihat ve Mevzuat Programı

Son arama kelimeleri:

  • trafik sigortası alkollü kazayı ödermi
  • alkollü trafik kazası sigorta

Facebook yorumları

adet yorum

Powered by Facebook Comments

Avukat, Arabulucu Şamil Demir (LL.M, MCIArb) 1976 Yılında Ankara’ da doğmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2011 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 14.11.2013 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıtlı arabulucudur. İngilizce bilmektedir. Evli, bir çocuk babasıdır. Şamil Demir, şu kurumlara üye ve akreditedir: - Ankara Barosu (Sicil No: 13560) Türkiye Barolar Birliği (Sicil No: 43868) - Adalet Bakanlığı HİGM Arabuluculuk Daire Başkanlığı (Sicil No: 0002) - Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği (Başkan) - Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb, Mediator Member: 36195) - International Mediation Institute, Certified Mediator Mediators Beyond - Borders International, Member World Mediation Organization, Fellow

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir